Sex dating in switzerland - 100 dating musko and zensko

riječ: »stranca« zamjenjuje se riječima: »državljanina treće zemlje«. mijenja se i glasi: »(3) Dokaz o zdravstvenom osiguranju iz članka 4.

100  dating musko and zensko-6

u kojem je osigurana opskrba tekućom vodom, grijanjem (osim u objektu u kojem radnici borave ljeti) i električnom energijom i 3.

riječ: »Stranac« zamjenjuje se riječima: »Državljanin treće zemlje«. u čvrstom objektu u kojem stambeni prostor mora imati sanitarni čvor koji mora biti fizički odvojen od prostorija za boravak i spavanje, 2. riječ: »Strancu« zamjenjuje se riječima: »Državljaninu treće zemlje«.

za dokazivanje braka – izvodom iz matične knjige vjenčanih, ne starijim od šest mjeseci,«. Okolnosti koje ukazuju da se radi o izvanbračnoj zajednici su: izjava izvanbračnih drugova o zajedničkom životu, zajedničko stanovanje zadnje tri godine prije podnošenja zahtjeva, izjave svjedoka o postojanju i trajanju izvanbračne zajednice i drugi dokaz o postojanju i trajanju izvanbračne zajednice. dodaju se naslovi iznad članka i članci 7.a i 7.b koji glase: »Utvrđivanje identiteta člana obitelji hrvatskog državljanina Članak 7.a Član obitelji hrvatskog državljanina iz članka 56.a stavka 2. riječ: »stranca« zamjenjuje se riječima: »državljanina treće zemlje«.

za dokazivanje izvanbračne zajednice prilaže se izvod iz matične knjige rođenih ne stariji od šest mjeseci, odnosno uvjerenje o slobodnom bračnom stanju, ako iz izvoda matične knjige rođenih nije vidljivo bračno stanje ili izvod iz registra za izvanbračne zajednice ako se isti vodi u zemlji gdje je postojala izvanbračna zajednica.

(3) Ako državljanin države s kojom Republika Hrvatska ima sklopljen ugovor o socijalnom osiguranju, a ne može pribaviti dokaz iz stavka 1.

ovoga Pravilnika za državljane država s kojima Republika Hrvatska ima sklopljen ugovor o socijalnom osiguranju ili državljane trećih zemalja zdravstveno osigurane u državama članicama Europskog gospodarskog prostora i Švicarske Konfederacije smatra se: europska kartica zdravstvenog osiguranja, bolesnički list Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, odgovarajuća potvrda stranog nositelja zdravstvenog osiguranja o pravu na zdravstvenu zaštitu sukladno propisima Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti ili međunarodnom ugovorom o socijalnom osiguranju.«. ovoga članka izdana potvrda stranog nositelja zdravstvenog osiguranja s kraćim rokom važenja od namjeravanog boravka, nakon isteka roka dostavljene potvrde, državljanin treće zemlje je dužan za vrijeme važenja boravka dostaviti novu važeću potvrdu ili se javiti nadležnom uredu Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje radi utvrđivanja prava na zdravstveno osiguranje prema propisima o zdravstvenom osiguranju stranaca u Republici Hrvatskoj za preostalo vrijeme važećeg boravka.

i 69/17.), ministar unutarnjih poslova donosi PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O STATUSU I RADU STRANACA U REPUBLICI HRVATSKOJ Članak 1.

riječ: »stranaca« zamjenjuje se riječima: »državljana trećih zemalja«.

riječ: »stranca« zamjenjuje se riječima: »državljanina treće zemlje«. riječ: »stranca« zamjenjuje se riječima: »državljanina treće zemlje«. riječ: »stranac« zamjenjuje se riječima: »državljanin treće zemlje«. riječ: »stranca« zamjenjuje se riječima: »državljanina treće zemlje«, a riječ: »stranac« zamjenjuje se riječima: »državljanin treće zemlje«. riječ: »stranac« zamjenjuje se riječima: »državljanin treće zemlje«, a riječ: »stranca« zamjenjuje se riječima: »državljanina treće zemlje«. (6) Nadležna policijska uprava odnosno policijska postaja dužna je o odobrenom privremenom boravku obavijestiti nadležni ured Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje sukladno posebnom propisu kojim se regulira obvezno zdravstveno osiguranje i zdravstvena zaštita stranaca.«.

710 Comments

  1. In fact, dating the best interracial online dating sitesit's not only easy to discover others who you're naturally attracted to, it's actually becomes rather effortless to meet and form bonds those types who are single and on the dating hunt for unique others such as yourself.

  2. These early kingdoms sponsored the growth of some of the oldest extant literature in Tamil.

Comments are closed.